جواب در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویند هویت اجتماعی دوازدهم

  1. مدیر

    در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویند

    به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویند | جواب در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویند هویت اجتماعی دوازدهم |سوال :در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویندجواب :در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد کنش میگویند.
بالا