جواب ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند

  1. مدیر

    ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد زیر با هم تفاوت دارند

    ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند | جواب ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند |سوال :ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد زیر با هم تفاوت دارندجواب :1) اتمی - الکترون2) اتمی - پروتون3) جرمی - نوترون4) جرمی - پروتون
بالا