ضرب المثل گندم از گندم بروید جو ز جو به انگلیسی

  1. حدیث یا شعر یا ضرب المثلی درباره ی این جمله گندم از گندم بروید جو ز جو پیدا کنید و بنویسید + جواب

    حدیث یا شعر یا ضرب المثلی درباره ی این جمله گندم از گندم بروید جو ز جو پیدا کنید /جواب حدیث یا شعر یا ضرب المثلی درباره ی این جمله گندم از گندم بروید جو ز جو پیدا کنید / پاسخ حدیث یا شعر یا ضرب المثلی درباره ی این جمله گندم از گندم بروید جو ز جو پیدا کنید این سوال امروز در مدرسه تلویزیونی شبکه...
بالا