دلیل صحرانشینی ساکنان عربستان

  1. مدیر

    چرا اغلب ساکنان عربستان زندگی صحرانشینی داشتند

    صحرانشینی ساکنان عربستان | دلیل صحرانشینی ساکنان عربستان | چرا اغلب ساکنان عربستان زندگی صحرانشینی داشتند |سوال :چرا اغلب ساکنان عربستان زندگی صحرانشینی داشتندپاسخ :آب و هوای گرم و خشک و کمبود آب.
بالا