بهترین راه برای بررسی درستی یک پیش بینی نقطه چین است

  1. مدیر

    بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی چیست

    بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی | جواب بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی چیست |سوال :بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی چیستجواب :1) مشاهده2) انجام آزمایش3) فرضیه سازی4) طرح پرسش
بالا