به فعالیتی که انسان انجام می دهد چه می گویند

  1. مدیر

    در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویند

    به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویند | جواب در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویند هویت اجتماعی دوازدهم |سوال :در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد چه میگویندجواب :در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهد کنش میگویند.
بالا