اعضای مجلس خبرگان چگونه انتخاب میشوند

  1. مدیر

    اعضای مجلس خبرگان توسط چه کسانی انتخاب می شوند مطالعات هفتم

    اعضای مجلس خبرگان توسط چه کسانی انتخاب می شوند | اعضای مجلس خبرگان توسط چه کسانی انتخاب می شوند مطالعات هفتم جواب |سوال :اعضای مجلس خبرگان توسط چه کسانی انتخاب می شوند مطالعات هفتمجواب :مجلس خبرگان رهبری همچنین به عنوان مجلس خبرگان یا شورای خبرگان نیز نامیده می‌شود، مجلسی مشورتی است که...
بالا