اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را بنویسید دو مورد

  1. مدیر

    اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالعات هشتم

    اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی | اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی با جواب | اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالعات |سوال :اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالعات هشتمجواب :- پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها- رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت- گسترش مصرف...
بالا