اگر جای بهلول زیرک بودید چه درخواست دیگری از هارون داشتید که به او اثبات کنید

  1. مدیر

    چرا بهلول از هارون چیزی نخواست

    چرا بهلول از هارون چیزی نخواست با جواب | جواب چرا بهلول از هارون چیزی نخواست |سوال :چرا بهلول از هارون چیزی نخواستجواب :چون می دانست که هارون هم مانند بقیه انسان است و نمی تواند نیاز همه ی افراد را قبول کند و یاری گر واقعی خداوند است.
بالا