گام به گام فارسی چهارم

 1. درک و دریافت صفحهٔ 138 فارسی چهارم

  درک و دریافت صفحه 138 فارسی چهارم / درک و دریافت صفحه 138 فارسی / درک و دریافت کنید صفحه 138 فارسی چهارم/ صفحه 138 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 138/ گام به گام فارسی چهارم/درک و دریافت صفحهٔ 138 فارسی چهارم۱- منظور از مَثَل «از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» چیست؟2- علّت شلوغی فروشگاه چه...
 2. درک مطلب صفحهٔ 133 فارسی چهارم

  درک مطلب صفحه 133فارسی چهارم / درک مطلب صفحه 133 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 133 فارسی چهارم/ صفحه 133 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 133/ گام به گام فارسی چهارم/درک مطلب صفحهٔ 133 فارسی چهارم1- در اوّلین روز حضور در مدرسه‌ٔ جدید، چه چیزی مهتاب را دلگرم و شاد کرد؟2- حضور و غیاب در مدرسهٔ...
 3. درک مطلب صفحهٔ 126 فارسی چهارم

  درک مطلب صفحه 126 فارسی چهارم /درک مطلب صفحه 126 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 126 فارسی چهارم/ صفحه 126 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 126/ گام به گام فارسی چهارم/درک مطلب صفحهٔ 126 فارسی چهارم1- چه كساني به دنبال سؤال‌های خود می‌روند؟ 2- دو ويژگی ابوريحان بيرونی را با توجّه به متن بيان...
 4. درست و نادرست صفحهٔ 126 فارسی چهارم

  درست و نادرست صفحه 126 فارسی چهارم /درست و نادرست صفحه 126 فارسی / درست و نادرست کنید صفحه 126 فارسی چهارم/ صفحه 126 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 126/ گام به گام فارسی چهارم/درست و نادرست صفحهٔ 126 فارسی چهارم1- گوش همه‌ٔ موجودات شكل علامت سؤال است. نادرست 2- سؤال‌های زيادی در مغز ما...
 5. مَثَل صفحهٔ 122 فارسی چهارم

  مَثَل صفحه 122فارسی چهارم /مَثَل صفحه 122 فارسی / مَثَل صفحه 122فارسی چهارم/ صفحه 122فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 122/ گام به گام فارسی چهارم/مَثَل صفحهٔ 122 فارسی چهارم* مثلی را که در شعر «شیر و موش» بود، پیدا کنید و در گروه درباره‌ٔ مفهوم آن گفت‌وگو کنید. * مفهوم شعر «شیر و موش» تو...
 6. درک و دریافت صفحهٔ 121 فارسی چهارم

  درک و دریافت صفحه 121 فارسی چهارم /درک و دریافت صفحه 121 فارسی / درک و دریافت کنید صفحه 121 فارسی چهارم/ صفحه 121 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 121/ گام به گام فارسی چهارم/درک و دریافت صفحهٔ 121 فارسی چهارم1- در ابتدای داستان، چرا با اینکه نین درسش را خوانده بود، نتیجه‌ٔ خوبی نگرفته بود؟...
 7. درک مطلب صفحهٔ 114 فارسی چهارم

  درک مطلب صفحه 114 فارسی چهارم /درک مطلب صفحه 114 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 114 فارسی چهارم/ صفحه 114 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 114/ گام به گام فارسی چهارم/درک مطلب صفحهٔ 114 فارسی چهارم۱- موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟ موش التماس کرد و از شیر به عنوان سلطان جنگل تعریف کرد.۲-...
 8. درست و نادرست صفحهٔ 114 فارسی چهارم

  درست و نادرست صفحه 114 فارسی چهارم /درست و نادرست صفحه 114فارسی / درست و نادرست کنید صفحه 114 فارسی چهارم/ صفحه 114 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 114/ گام به گام فارسی چهارم/درست و نادرست صفحهٔ 114 فارسی چهارم۱- شیر، خطای موش را بخشید. درست ۲- صيّاد برای شکار شیر، دام نهاده بود. نادرست...
 9. درک مطلب صفحهٔ 110 فارسی چهارم

  درک مطلب صفحه 110 فارسی چهارم /درک مطلب صفحه 110 فارسی / درک مطلب کنید صفحه 110 فارسی چهارم/ صفحه 110 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 110/ گام به گام فارسی چهارم/درک مطلب صفحهٔ 110 فارسی چهارم۱- منظور از عبارت «آموخت و نکرد» چیست؟ دانش اندوختن ولی به آموخته‌های خود عمل نکردن.۲- چرا سعدی،...
 10. درست و نادرست صفحهٔ 110 فارسی چهارم

  درست و نادرست صفحه 110 فارسی چهارم / درست و نادرست صفحه 110 فارسی / درست و نادرست کنید صفحه 110 فارسی چهارم/ صفحه 110فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 13 / گام به گام فارسی چهارم/درست و نادرست صفحهٔ 110 فارسی چهارم ۱- می‌توانیم از بی‌ادبان، ادب بیاموزیم. درست ۲- هر کسی که از کار خود تعریف...

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,244
کاربران
3,249
جدیدترین کاربران
behzad.6074
عقب
بالا