اخبار و قوانین سایت در اینجا اخرین خبر از سایت و همچنین قوانین سایت رو میتونید مشاهده کنید

اخبار سایت

خبرهای سایتمون در این قسمت درج میشه
موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

قوانین سایت

قوانین استفاده از سایت در این قسمت درج میشه
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

انجمن بیماران ام اس بیماران ام اس در این قسمت میتوانند فعالیت داشته باشند

اخبار مربوط به ام اس

آخرین اخبار از بیماری ام اس را میتوانید اینجا مشاهده کنید
موضوع ها
9
ارسال ها
9
موضوع ها
9
ارسال ها
9

معرفی داروهای ام اس

در این قسمت میتوانید مشخصات داروهای ام اس رو مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید
موضوع ها
13
ارسال ها
13
موضوع ها
13
ارسال ها
13

پرسش و پاسخ

سوالات خود را درمورد ام اس میتوانید در اینجا بپرسید همچنین میتوانید به سوالات کاربران دیگر پاسخ دهید
موضوع ها
5
ارسال ها
8
موضوع ها
5
ارسال ها
8

بحث و گفتگوی آزاد (فقط کاربران ام اس)

میتوانید بصورت آزاد با دیگر کاربران چت کنید (بی موضوع یا یک موضوع خاص ...)
موضوع ها
2
ارسال ها
14
موضوع ها
2
ارسال ها
14

انجمن بیماران تالاسمی بیماران تالاسمی در این قسمت میتوانند فعالیت داشته باشند

اخبار مربوط به تالاسمی

آخرین اخبار از بیماری تالاسمی را میتوانید اینجا مشاهده کنید
موضوع ها
7
ارسال ها
9
موضوع ها
7
ارسال ها
9

معرفی داروهای تالاسمی

در این قسمت میتوانید مشخصات داروهای تالاسمی رو مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید
موضوع ها
8
ارسال ها
8
موضوع ها
8
ارسال ها
8

پرسش و پاسخ

سوالات خود را درمورد تالاسمی میتوانید در اینجا بپرسید همچنین میتوانید به سوالات کاربران دیگر پاسخ دهید
موضوع ها
10
ارسال ها
11
موضوع ها
10
ارسال ها
11

بحث و گفتگوی آزاد (فقط کاربران تالاسمی)

میتوانید بصورت آزاد با دیگر کاربران چت کنید (بی موضوع یا یک موضوع خاص ...)
موضوع ها
2
ارسال ها
3
موضوع ها
2
ارسال ها
3

انجمن بیماران هموفیلی بیماران هموفیلی در این قسمت میتوانند فعالیت داشته باشند

اخبار مربوط به هموفیلی

آخرین اخبار از بیماری هموفیلی را میتوانید اینجا مشاهده کنید
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

معرفی داروهای هموفیلی

در این قسمت میتوانید مشخصات داروهای هموفیلی رو مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

پرسش و پاسخ

سوالات خود را درمورد هموفیلی میتوانید در اینجا بپرسید همچنین میتوانید به سوالات کاربران دیگر پاسخ دهید
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

بحث و گفتگوی آزاد (فقط کاربران هموفیلی)

میتوانید بصورت آزاد با دیگر کاربران چت کنید (بی موضوع یا یک موضوع خاص ...)
موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

انجمن بیماران دیالیزی بیماران دیالیزی در این قسمت میتوانند فعالیت داشته باشند

اخبار مربوط به دیالیزی

آخرین اخبار از بیماری دیالیزی را میتوانید اینجا مشاهده کنید
موضوع ها
3
ارسال ها
3
موضوع ها
3
ارسال ها
3

معرفی داروهای دیالیزی

در این قسمت میتوانید مشخصات داروهای دیالیزی رو مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید
موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

پرسش و پاسخ

سوالات خود را درمورد دیالیزی میتوانید در اینجا بپرسید همچنین میتوانید به سوالات کاربران دیگر پاسخ دهید
موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

بحث و گفتگوی آزاد (فقط کاربران دیالیزی)

میتوانید بصورت آزاد با دیگر کاربران چت کنید (بی موضوع یا یک موضوع خاص ...)
موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

انجمن بیماران کلیوی بیماران کلیوی در این قسمت میتوانند فعالیت داشته باشند

اخبار مربوط به کلیوی

آخرین اخبار از بیماری کلیوی را میتوانید اینجا مشاهده کنید
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

معرفی داروهای کلیوی

در این قسمت میتوانید مشخصات داروهای کلیوی رو مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

پرسش و پاسخ

سوالات خود را درمورد کلیوی میتوانید در اینجا بپرسید همچنین میتوانید به سوالات کاربران دیگر پاسخ دهید
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

بحث و گفتگوی آزاد (فقط کاربران کلیوی)

میتوانید بصورت آزاد با دیگر کاربران چت کنید (بی موضوع یا یک موضوع خاص ...)
موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

انجمن بیماران اتیسم بیماران اتیسم در این قسمت میتوانند فعالیت داشته باشند

اخبار مربوط به اتیسم

آخرین اخبار از بیماری اتیسم را میتوانید اینجا مشاهده کنید
موضوع ها
4
ارسال ها
4
موضوع ها
4
ارسال ها
4

معرفی داروهای اتیسم

در این قسمت میتوانید مشخصات داروهای اتیسم رو مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید
موضوع ها
8
ارسال ها
8
موضوع ها
8
ارسال ها
8

پرسش و پاسخ

سوالات خود را درمورد اتیسم میتوانید در اینجا بپرسید همچنین میتوانید به سوالات کاربران دیگر پاسخ دهید
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

بحث و گفتگوی آزاد (فقط کاربران اتیسم)

میتوانید بصورت آزاد با دیگر کاربران چت کنید (بی موضوع یا یک موضوع خاص ...)
موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

انجمن بیماران سرطانی بیماران سرطانی در این قسمت میتوانند فعالیت داشته باشند

اخبار مربوط به سرطان

آخرین اخبار از بیماری سرطان را میتوانید اینجا مشاهده کنید
موضوع ها
4
ارسال ها
4
موضوع ها
4
ارسال ها
4

معرفی داروهای سرطان

در این قسمت میتوانید مشخصات داروهای سرطان رو مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید
موضوع ها
3
ارسال ها
3
موضوع ها
3
ارسال ها
3

پرسش و پاسخ

سوالات خود را درمورد سرطان میتوانید در اینجا بپرسید همچنین میتوانید به سوالات کاربران دیگر پاسخ دهید
موضوع ها
4
ارسال ها
4
موضوع ها
4
ارسال ها
4

بحث و گفتگوی آزاد (فقط کاربران سرطانی)

میتوانید بصورت آزاد با دیگر کاربران چت کنید (بی موضوع یا یک موضوع خاص ...)
موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

انجمن بیماران دیابت بیماران دیابت در این قسمت میتوانند فعالیت داشته باشند

اخبار مربوط به دیابت

آخرین اخبار از بیماری دیابت را میتوانید اینجا مشاهده کنید
موضوع ها
4
ارسال ها
4
موضوع ها
4
ارسال ها
4

معرفی داروهای دیابت

در این قسمت میتوانید مشخصات داروهای دیابت رو مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

پرسش و پاسخ

سوالات خود را درمورد دیابت میتوانید در اینجا بپرسید همچنین میتوانید به سوالات کاربران دیگر پاسخ دهید
موضوع ها
3
ارسال ها
3
موضوع ها
3
ارسال ها
3

بحث و گفتگوی آزاد (فقط کاربران دیابت)

میتوانید بصورت آزاد با دیگر کاربران چت کنید (بی موضوع یا یک موضوع خاص ...)
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

موضوعات عمومی میتونید اخبار, عکس و... چیزای دیگه اینجا منتشر کنید

موضوع ها
517
ارسال ها
1.5K
م
  • محمد مهدی

معرفی سایت ها

موضوع ها
9
ارسال ها
9
موضوع ها
9
ارسال ها
9

فیلم و سریال

موضوع ها
27
ارسال ها
27
موضوع ها
27
ارسال ها
27
  • Mahdieh

آهنگ جدید و قدیمی

موضوع ها
23
ارسال ها
23
موضوع ها
23
ارسال ها
23
  • Mahdieh

آموزش

در این بخش مقالات، ویدیو و متن های آموزشی درج میشود
موضوع ها
13
ارسال ها
13
موضوع ها
13
ارسال ها
13

لیست مراکز پزشکی خاص

شماره تلفن و آدرس مراکز پزشکی خاص به ترتیب استانها
موضوع ها
30
ارسال ها
30
موضوع ها
30
ارسال ها
30

داروخانه ی همیار خاص

لیست انواع داروهای موجود در بازار در این تاپیک اضافه میشود
موضوع ها
83
ارسال ها
83
موضوع ها
83
ارسال ها
83

اخبار عمومی بیماران خاص

اخباری که به دسته ی خاصی از بیماری مربوط نمیشود در این انجمن اضافه میشود مانند اخبار بیمه ای و...
موضوع ها
7
ارسال ها
7
موضوع ها
7
ارسال ها
7

آمار آنلاین

کاربران آنلاین
0
مهمان های آنلاین
76
مجموع بازدید کنندگان
76

کاربران آنلاین

هیچ کاربری آنلاین نیست.

جدیدترین ارسال های پروفایل

امیر در پروفایل meysam نوشت.
با سلام و ادب .
لطفا طریقه برگزاری کلاس مجازی را بفرمائید . چون آموزش و پرورش بر خلاف گفته اش هنوز لینک های مربوطه رو نگذاشته .
با سپاس از همکاریتان

آمار انجمن

موضوع ها
819
ارسال ها
1,863
کاربران
183
جدیدترین کاربران
بهروز سرودي

این صفحه را به اشتراک بگذارید

بالا